Menu stopki Cookie Control Icon

Więcej Historii

Początki

Korzenie Taoistycznych sztuk Tai Chi® można odnaleźć w najwcześniejszych okresach historii Chin. Od zarania taoizm poszukiwał sposobu przywrócenia ciała i duszy do ich oryginalnej natury, do pełnej harmonii z Tao. Jako wyraz tego, sztuki fizyczne zawsze stanowiły integralną część jego nauczania. Najwcześniejsze takie sztuki były praktykowane przez szamanów, których nauki splatały się z rodzącą się tradycją taoizmu. Poprzez stulecia i tysiąclecia, mistrzowie i uczniowie taoizmu, ćwiczący w świątyniach lub żyjący w pustelniach, w dziczy, nie ustawali w rozwoju tych sztuk i pracowali nad przekazywaniem ich swoim uczniom, wzbogacając tradycję dbania o rozwój fizyczny i duchowy.

Zhang Sanfeng: Tai Chi jako Alchemia Wewnętrzna

Między 11 a 14 wiekiem mnich taoistyczny Zhang Sanfeng rozwinął system, który nazwał taiji (Tai Chi). System ten połączył różne istniejące praktyki z rozwiniętymi w klasztorze Shaolin ćwiczeniami zmieniającymi ścięgna. Tak utworzył własny sposób treningu metodami taoistycznymi dla doskonalenia i oczyszczania wewnętrznych energii ciała.

Zhang miał licznych uczniów, którzy kontynuowali jego nauki. Poprzez dynastie Song, Yuan i Ming (od 12 do 17 wieku) jego Tai Chi znane było głównie w prowincji Shaanxi w zachodnich Chinach. Będąc tradycją klasztorną, Tai Chi służyło jako metoda wewnętrznej alchemii, czyli sposób osiągnięcia wewnętrznych przeobrażeń mających na celu osiągnięcie zdrowia i długowieczności. W swoich taoistycznych początkach Tai Chi służyło do osiągania taiji ( dosłownie „Najwyższej Ostateczności”), czyli stanu zrównoważenia w ciele energii Yin i Yang. Celem było przekształcenie ciała i umysłu w taki sposób, aby osiągnąć nieśmiertelność, rozumianą jako zarówno długowieczność, jak i oświecenie.

more-history_tai-chi

Tai Chi Wychodzi się z Klasztorów

Pod koniec dziewiętnastego wieku stopniowo zaczęto uczyć ruchów Tai Chi osoby świeckie. Były dwie przyczyny tego wyprowadzenia Tai Chi z klasztorów. Po pierwsze cesarz i możni zaczęli zauważać efekt uboczny szkoleń Tai Chi przyjmujący postać sztuk walki. Zarówno buddyjscy mnisi Shaolin jak i taoiści z góry Wudang zaczęli szkolić armię cesarską.

Mniej więcej w tym samym czasie dynastia Qing zakazała posiadania broni przez osoby prywatne, pozostawiając ludzi bez możliwości obrony przeciwko bandytom i najeźdźcom. Zwykli ludzie, pełni podziwu dla umiejętności samoobrony mnichów, błagali klasztorną społeczność o udzielanie im takich nauk. Powodowani współczuciem mnisi zaczęli przyjmować osoby świeckie jako uczniów.

Jednakże, ponieważ społeczność poza klasztorna nie miała takich jak mnisi podstaw w ćwiczeniu umysłów, obawiali się przekazywać świeckim uczniom całości swojej wiedzy. Taoistyczne sztuki wewnętrzne są bardzo potężne. Przekazane w niewłaściwe ręce osób o niepohamowanym sercu czy umyśle mogłyby powodować szkody. W rezultacie nauczyciele taoistyczni zdecydowali o jedynie częściowym udostępnianiu wiedzy świeckim uczniom, zachowując najbardziej zaawansowane ćwiczenia tylko dla adeptów świątynnych.

Kiedy krąg ćwiczących Tai Chi powiększył się, niektórzy świeccy praktycy zaczęli wprowadzać do nauk świątynnych własne pomysły. Powstało wiele szkół Tai Chi. Jednakże odstawały one od tradycji taoistycznej w tym, iż z założenia nie uznawały Tai Chi jako taoistycznej metody treningu. W taoistycznej tradycji celem ćwiczeń jest harmonijna równowaga energii, taiji, a nie mistrzowskie opanowanie formy.

dragon-with-wds

 

Mistrz Moy Ponownie Łączy Tai Chi z jego Taoistycznymi Korzeniami

W miarę przemian politycznych i modernizacji Chin, klasztory taoistyczne były niszczone lub podupadały z powodu nowego sceptycyzmu rodzącego się wraz z rosnącym zainteresowaniem Chin Zachodem. W wyniku tego wiedza „zza zamkniętych drzwi” wymarła wraz ze starszą generacją mnichów. Jednakże Mistrz Moy Lin Shin, mnich taoistyczny, który przeszedł świątynne szkolenie w czasach swojej młodości w Chinach, posiadł wiedzę o taoistycznej alchemii wewnętrznej, na której bazowało oryginalne Tai Chi. Mimo iż wiele z oryginalnych form Tai Chi z tradycji klasztornych zaginęło, Mistrz Moy odtworzył ducha oryginału czerpiąc z wiedzy uzyskanej z taoistycznych praktyk.

Nasza organizacja, którą założył mistrz Moy, poświęcona jest wnoszeniu tych sztuk taoistycznego Tai Chi® do każdej społeczności aby krzewić fizyczne, umysłowe i duchowe dobre samopoczucie oraz aby uczynić dostępniejszą kulturę chińską i tradycje taoistyczne.

Mistrz Moy pragnął abyśmy poznali to dziedzictwo i przekazali je przyszłym pokoleniom. Aby tę wiedzę posiąść trzeba wielkiego osobistego wysiłku i determinacji,co wymaga regularnego kontaktu ze źródłem nauk.

 

„Nie uczymy się taijiquan, ciągu Tai Chi Boxing; uczymy się Tai Chi, Wielkiej Ostateczności. Symbol Tai Chi, Yin i Yang, zawiera wszechbyt i objaśnia jego działanie. Podobnie 108 ruchów ciągu taoistycznego Tai Chi odzwierciedla wszechświat w naszych ciałach i może wzmóc działanie wewnętrznego wszechświata."

Mistrz Moy Lin Shin