Preskočiť na obsah

Ochrana osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov
pre Združenie Taoistického Tai Chi v Slovenskej republike

Úvod

Združenie Taoistického Tai Chi v Slovenskej republike (ďalej len Združenie) zhromažďuje a používa určité typy osobných údajov o  členoch, ktorí prichádzajú do kontaktu s organizáciou za účelom jej legitímnej charitatívnej činnosti. Združenie je prevádzkovateľ osobných údajov. Osobné údaje sa zhromažďujú a primerane spracovávajú bez ohľadu na to, či sa zbierajú v papierovej forme, ukladajú do počítačovej databázy alebo zaznamenávajú na inom médiu. Všetky spracovávané osobné údaje sú zabezpečené podľa Všeobecného nariadenia o ochrane údajov (ďalej GDPR) 2018.

Združenie zaobchádza s osobnými údajmi bezpečným spôsobom a rešpektuje súkromie jednotlivcov. Osobné údaje sú spracovávané v súlade so zákonom a správnym spôsobom.

Združenie sa usiluje o minimálne spracovanie údajov. Ak je to možné, spracováva iba minimum alebo žiadne osobné údaje.

Aké osobné údaje budeme používať?

Združenie zvyčajne spracováva iba kontaktné údaje, ako je meno, adresa, telefón, emailová adresa atď. Bankové údaje sa môžu spracovávať pre konkrétne finančné alebo účtovné účely. Fotografie a videá členov môžu byť použité na propagáciu umení Taoistického Tai Chi™. Propagácia umení Taoistického Tai Chi™ je jedným z cieľov a úloh Združenia, ktoré charakterizujú členstvo. Členovia majú možnosť voľby nezúčastniť sa spoločného fotografovania alebo natáčania, ale sú si vedomí, že je na ich zodpovednosti oznámiť takéto želanie fotografovi na každej akcii.

Ako sa vaše osobné údaje používajú?

Právny základ, pre ktorý Združenie spracováva osobné údaje je zabezpečiť, aby dotknutá osoba bola uznaná za člena Združenia a zaistili sa jej členské práva vrátane možnosti účasti na aktivitách a podujatiach a tiež ako evidencia o tomto členstve. Jedným z týchto práv je informovanie o pripravovaných akciách. Táto informácia môže byť odoslaná e-mailom. Údaje sa nespracúvajú na iné účely.

Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje?

Uchovávanie osobných údajov je nevyhnutné preto, aby Združenie mohlo správne plniť svoje úlohy alebo splniť zákonné povinnosti. Združenie uchováva osobné údaje nie dlhšie ako je potrebné.  

S kým zdieľame osobné údaje?

Vaše osobné údaje sú spracovávané len na účely, na ktoré boli zhromaždené a oprávnenými osobami, ktoré majú povinnosť zachovávať mlčanlivosť a dôvernosť.

Združenie môže zdieľať údaje s inými pridruženými medzinárodnými organizáciami zaoberajúcimi sa propagáciou a tréningom umení Taoistického Tai Chi ™ ako je Fung Loy Kok Taoist Tai Chi®. Osobné údaje sa zhromažďujú na vyššie uvedené konkrétne účely a akékoľvek zdieľanie týchto údajov je len na takéto účely. Osobné údaje sa ďalej zdieľajú, ak je to potrebné na vykonanie dohody uzatvorenej s dotknutou osobou, alebo ak daná dotknutá osoba dala súhlas. Osobné údaje nie sú zdieľané dlhšie než je pre tento účel nevyhnutné.

V konkrétnych prípadoch je možné spracovať osobné údaje a zdieľať ich s tretími stranami bez súhlasu dotknutej osoby, ak je to potrebné na ochranu životných záujmov dotknutej osoby alebo inej osoby. (napríklad niekto má úraz, nemôže dať súhlas a osobné údaje sa zdieľajú na účely okamžitej lekárskej pomoci).

Fotografie a videá členov, ktoré sa používajú na propagáciu umení Taoistického Tai Chi™, sa môžu objaviť na webových stránkach Združenia, iných publikáciách a sociálnych médiách a zostanú tam až kým sa v tomto kontexte prestanú považovať za užitočné na propagáciu umení Taoistického Tai Chi™.

Okrem toho existujú zákonné okolnosti, za ktorých sa môžu osobné údaje zdieľať s tretími stranami, napríklad ak je spracovanie nevyhnutné na to, aby organizácia vykonala dôkaz právneho nároku, alebo keď súdy konajú v rámci svojej právnej príslušnosti.

Vaše práva a voľby

Združenie nebude používať vaše osobné údaje bez súhlasu. Členstvo nebude schválené bez súhlasu.

Máte nasledujúce práva:

  • Právo na poskytnutie informácií: máte právo pýtať sa či Združenie spracováva vaše osobné údaje
  • Právo na prístup k údajom: môžete nahliadnuť na údaje, ktoré o vás uchovávame
  • Právo na opravu: môžete požiadať o opravu nesprávnych údajov
  • Právo na zabudnutie: máte právo požiadať o vymazanie a odstránenie osobných údajov, ktoré o vás uchovávame
  • Právo na námietku: máte právo vzniesť námietky voči spracovaniu vašich osobných údajov. Združenie žiadosti vyhovie pokiaľ neexistujú právne dôvody pre spracovanie.

Prenos informácií na medzinárodnej úrovni

Vaše osobné údaje môžu byť prenesené do zahraničia a bezpečne uložené na serveroch. V súčasnosti sa naša členská databáza nachádza v Holandsku a používame aj servre v USA. Databáza v Holandsku je v súlade s GDPR. Servre, ktoré používame v USA, sú spravované organizáciami, ktoré sú členmi Privacy Shield Framework a sú tiež povinné dodržiavať GDPR.

Kontaktné údaje osoby určenej na ochranu údajov:
Adresa sídla: Združenie Taoistického Tai Chi v Slovenskej republike
Teslova 10B, 82102 Bratislava
Email: dpo@taoist.sk
Telefón: 0948 501 550

Súhlasím
Cookies a podobné technológie používame na rozpoznanie opakovaných návštev a preferencií, ako aj na meranie efektívnosti kampaní a analýzu návštevnosti. Ak sa chcete dozvedieť viac o cookies, vrátane toho, ako ich zakázať, pozrite si naše  Zásady používania súborov cookie.  Kliknutím na tlačidlo „Súhlasím“ súhlasíte s používaním súborov cookie v súlade s našimi pravidlami používania súborov cookie.